GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔM LỘT KHÔNG CỨNG VỎ-RỚT CỤC THỊT