BỆNH PHÂN TRẮNG CÓ YẾU TỐ VI BÀO TỬ TRÙNG THÌ NÊN SỬ DỤNG VI SINH NÀO?