SỬ DỤNG VI SINH CÔNG TY THÁI NAM VIỆT CHO CÁ GIỐNG, CÁ THƯƠNG PHẨM