PA Licua Cellu Lipase

ENZYME ĐƠN ĐẬM ĐẶC

Description

TEXAMIL – ENZYME AMYLASE DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM

TAKABATE – ENZYME PROTEASE DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP THUỘC DA

CELUZYME CONC S – ENZYME CELLULASE DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP WAX, DỆT

LIPASE – ENZYME DÙNG PHÂN HỦY CHẤT BÉO, DẦU MỠ TRONG CÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN.